Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de nieuwe privacywetgeving actief in werking; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze nieuwe wetgeving schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan met als doel privacy van klanten, werknemers en andere natuurlijke personen te beschermen.


Steph’s Dance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement (verklaring).


1 Wat zijn Persoonsgegevens ?

Dit zijn de gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (of in combinatie) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden is er sprake van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres, maar ook je voornaam samen met je geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


2 Van welke personen houden wij gegevens?

Steph’s Dance verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.


3 Waarvoor verwerkt Steph’s Dance persoonsgegevens? 

Indien je gebruik wilt maken van de diensten/activiteiten van Steph’s Dance of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen wij jou op de juiste wijze inschrijven als klant/deelnemer en zorgdragen voor een juiste boekhoudkundige c.q. fiscale administratie.


4 Doeleinden persoonsgegevens

Als je eenmaal een zakelijke relatie / klant van Steph’s Dance bent, dan willen wij jou goed van dienst zijn. 


Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Om contact met jou (de klant zelf) te onderhouden en jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Voor het beantwoorden van jouw vragen.
 • Schriftelijk of telefonisch contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren volgens onze Algemene Voorwaarden / Overeenkomst.
 • Gegevens worden gebruikt voor onze boekhoudkundige c.q. fiscale administratie.
 • Het afhandelen van jouw betaling en wettelijke verplichting.
 • Jou (de klant) juist te informeren over zaken betreffende Steph’s Dance. Bijvoorbeeld lidmaatschap, betalingen, updates en nieuwe activiteiten vanuit Steph’s Dance.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, overeenkomst, Algemene Voorwaarden, Privacy statement en dergelijke
 • Gegevens en media zoals foto’s en video’s kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Dit kan alleen na

toestemming van jou (de klant) zelf. Wij plaatsen geen namen, foto’s en/of video's op onze website zonder toestemming. Voor het plaatsen van foto’s/video's van kinderen dient er ook toestemming van de ouders te worden verleend.

 • Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief, updates.
 • Afhandelen van klachten/geschillen.

5 Wettelijke verplichting Steph’s Dance en klant/deelnemer

Steph’s Dance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


U bent verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Steph’s Dance om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten.


Indien u uw persoonsgegevens niet wil verstrekken kan Steph’s Dance niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld facturatie en belastingaangifte. Derhalve kunt u dan ook geen gebruik maken van de diensten van Steph’s Dance.


6 Persoonsgegevens die wij verwerken in onze administratie

In onze administratie worden de algemene gegevens bewaard. Tevens kan er media zoals foto’s en/of video’s worden bewaard.


Steph’s Dance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht     
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Dit zijn gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze worden door ons niet verzameld of bewaard. 


7 Voor wie zijn de gegevens zichtbaar ?

Steph’s Dance zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


De persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor Steph’s Dance, aangewezen personen binnen de organisatie van Steph’s Dance en onze boekhoudkundige c.q. fiscale administratie.


Alleen na toestemming van de klant zelf kunnen leden elkaars gegevens zien, zoals bijvoorbeeld elkaars naam/telefoonnummer in een gezamenlijke groeps whatsapp.


Voor alle persoonsgegevens geldt dat deze alleen aan derden mogen worden getoond of ter beschikking worden gesteld, nadat er toestemming is gegeven door jou/de klant zelf!  


Steph’s Dance houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


8 Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren of het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. Uiteraard moeten ook de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen. 


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


 • Persoonsgegevens categorie personalia, bewaartermijn 7 jaar, reden hiervoor is om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens categorie gezondheid, bewaartermijn voor de duur van het behandel- en/of trainingstraject plus 7 jaar. De reden hiervoor is dat de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering ons hiertoe verplicht. Dit komt voort uit de verjaringstermijn van schadeclaims. Voor minderjarigen geldt dat de verjaringstermijn ingaat vanaf het moment van bereiken meerderjarigheid.   
 • Tevens worden je gegevens bewaard om het verloop van het behandel- en/of trainingstraject te monitoren en op basis van resultaten een gericht behandel- en/of trainingstraject vorm te geven.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Steph’s Dance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Steph’s Dance via het contactformulier of het e-mail adres dat gegeven wordt bij inschrijving. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


10 Verwerking en Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Steph’s Dance gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Daarom hebben wij jouw toestemming nodig om je ook in de toekomst per email op de hoogte te kunnen brengen van onder andere onze activiteiten en agendawijzigingen.


Uitwisseling van persoonsgegevens aan andere organisaties vindt niet plaats met uitzondering van organisaties welke rechtstreeks met de verwerking van doen hebben zoals het accountingsprogramma, outlook en agendaverwerking.


Steph’s Dance gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


 • Webpagina www.stephsdance.com om jou (de klant) te voorzien van onze dienstverlening
 • Microsoft Office programma Outlook, Hotmail, telecommunicatie (bellen, sms, whatsapp), Facebook, Instagram voor het onderhouden van contact.
 • Microsoft Office programma’s zoals Outlook, Word en Excel voor het genereren van facturen en administratie overzichten voor betaling van onze diensten / producten en voor de belastingdienst. Hieraan zijn geen andere dan voorgenoemde gevolgen en wettelijke verplichtingen verbonden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die automatisch worden gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die automatisch in werking worden gezet bij het bezoeken van onze website, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


11 Tot Slot

Steph’s Dance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zonder wettelijke bepalingen vinden wij uw privacybescherming heel erg belangrijk. Voor vragen, klachten of aanbevelingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.


Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Ernstige datalekken melden wij bij het Meldloket datalekken.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.Steph's Dance

www.stephsdance.com

T 0653790553